Proxecto: empresa

“Emprendendo”

A tarefa “Emprendendo” levouse a cabo ao longo do mes de marzo. Comezaremos investigando sobre as empresas da contorno, de que tipo son, en que sector se atopan, cantos empregados teñen, materia prima que necesitan e de onde a obteñen. Elaboramos esquemas sobre os contidos teóricos relacionados coas empresas e o seu funcionamento.

Unha vez temos claros os termos procedemos a crear as nosas empresas. Cada grupo debate e finalmente responde as preguntas:

  • Que empresa creamos?
  • Onde vai estar?
  •  Que produtos imos ofrecer? Como os imos obter?
  • Necesitamos empregados?
  • Cando estimamos ter éxito?
  • De onde imos obter os recursos económicos?
  • A que sector pertence a nosa empresa?

Primeiro respondemos no caderno e máis tarde elaboramos unha presentación para expoñer na clase. 
A segunda parte do traballo é elaborar o anuncio publicitario. Primeiro preguntamos que é a publicidade, se os anuncios saen sempre as mesmas horas? En que canais de televisión hai máis anuncios infantís? 
Análise de anuncio de Mac Donalds. Que música utilizan, slogan, técnicas publicitarias… Elaboración do propio anuncio.

Estándares avaliados:

  • Ciencias Sociais:

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación (internet, blogs, redes sociais…) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.

Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que lle rodean.

Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis habituais, analizando exemplos concretos.

Desenvolve a creatividade e valora a capacidade emprendedora dos membros dunha sociedade.

Identifica diferentes tipos de empresas segundo o seu tamaño e o sector económico ao que pertencen ás actividades que desenvolven.

Describe diversas formas de organización empresarial.

Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a economía, ilustrando as definicións con exemplos.

  • Lingua galega e literatura:

Identifica en documentos audiovisuais a información relevante e valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

Elabora textos propios dos medios de comunicación.

Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado a súa idade.

Emprega procesadores de textos de maneira autónoma.

 

Pan e poesía

This slideshow requires JavaScript.

Estes días estivemos a elaborar unhas pequenas poesías co motivo do 21 de marzo, día da poesía.

Os poemas de todos os nenos e nenas do cole serán entregados próximamente nas panaderías de carral ao comprar o pan 🥖